جلسه شورای اداری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در مورخ 97/10/02 برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل جاری سازمان از جمله تنظیم بودجه 98، برنامه های آتی سازمان، دیوارنویسی سطح شهر، نرم افزار درآمد و برنامه های آموزشی بحث و تبادل نظر گردید و راهکارهای لازم توسط رئیس سازمان ارائه شد.