نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس داخلی
محمدرضاقلاسی مود مدیرعامل 103
محمد اکبری امور فرهنگی 106
داود سورگی مسئول امور مالی 108
محمد براتی امور اجتماعی 104
سمیه افراخته مسئول روابط عمومی و امور اداری 107
علی کاظمی کارشناس ورزشی 104
رمضان خارکن مسئول تبلیغات محیطی و کارپرداز 102
   
علیرضا زراعتکار مسئول انبار 102
داوود چمنی خدمات و پشتیبانی 102