بالا بردن بهره وری تاسیسات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تاسیسات مذکور نظیر پارک ها ، میادین ، باغ های عمومی ، باغ های کودکان ، پارکینگ ها و نظایر آن به منظور افزایش رفاه عمومی